Home > Privacyverklaring

Privacyverklaring Christelijke Gereformeerde Kerk Zwolle

Privacyverklaring CGK Zwolle

De Christelijke Gereformeerde Kerk Zwolle (CGK Zwolle) - behorende bij het landelijke verband van Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland - verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van:

• de door leden, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en

• data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens

CGK Zwolle houdt een ledenadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die een cursus bij CGK Zwolle hebben gedaan, zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief of (als vrijwilliger) bij een van onze programma’s betrokken is, maar geen lid zijn.

CGK Zwolle is een dynamische, groeiende geloofsgemeenschap, geworteld in de gereformeerde traditie. Wij geloven dat de kerk een gemeenschap is van volgelingen van Jezus Christus.

Het werk van CGK Zwolle wordt voornamelijk gefinancierd door giften van leden. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum) om invulling te kunnen geven aan het lidmaatschap van onze kerk en ons kerkverband, het naar elkaar omzien in de gemeente, u gericht te kunnen informeren over onze activiteiten en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website of brief wanneer u zich aanmeldt.

Wij vragen u om daar expliciet toestemming voor te verlenen.

Persoonsgegevens en financiële data worden verzameld om uitvoering te geven aan het lidmaatschap aan onze gemeente. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

CGK Zwolle beschikt over de ANBI-status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd, deze laten wijzigen of onder bepaalde omstandigheden verwijderen. U kunt uw wijzigingen doorgeven aan de administratie van CGK Zwolle via het Kerkelijk Administratief Bureau (KAB): 038-423 28 33 / fg@cgkzwolle.nl

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. CGK Zwolle is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van CGK Zwolle: Thorbeckegracht 37, 8011 VN Zwolle.

E-mail

Wanneer u als abonnee van onze nieuwsbrieven uw e-mailadres aan CGK Zwolle hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van onze activiteiten.

CGK Zwolle maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan CGK Zwolle haar informatie aan jou verder optimaliseren en beter afstemmen op jouw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven

Wilt u geen nieuwsbrief van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment via het intranet afmelden op de pagina ‘mijn gegevens’.

Contact met leden, donateurs en relaties

CGK Zwolle informeert haar leden over haar werk via bladen, per e-mail, post, telefoon en / of sociale media.

Bezoek aan onze website

CGK Zwolle gebruikt op haar website alleen functionele cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging

CGK Zwolle heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers en vrijwilligers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid

CGK Zwolle houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

CGK Zwolle
t.a.v. Bart Kragt
Thorbeckegracht 37
8011 VN Zwolle
038-4232833
fg@cgkzwolle.nl

 

Privacy beleid CGK Zwolle – Christelijk Gereformeerde Kerk Zwolle. Versie: 22-05-2018.