Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 30 november, 09:30
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:A. Dingemanse (Adri)

Beschrijving

Een dienst voor horenden en doven

Op zondag 30 november hopen we in de Noorderkerk een gecombineerde kerkdienst te houden voor horenden en doven in uw gemeente. Een gecombineerde kerkdienst betekent: een gewone, normale dienst, waarbij doven uit Overijssel gast zijn bij de kerkdienst. Daarom willen we aan de horende gemeente graag wat informatie geven.

De pastorale verzorging van doven is vanzelfsprekend de taak van de plaatselijke gemeente/ kerk. In de praktijk is dat niet altijd gemakkelijk, omdat de communicatie met een dove vaak moeizaam verloopt. Vooral als men niet gewend is met doven om te gaan. Daarom besloten in 1975 de synodes van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken en de Nederlands Hervormde Kerk om volledig te gaan samenwerken op het terrein van pastorale verzorging van doven. Ieder van de drie kerken heeft voor deze arbeid een predikant in algemene dienst beschikbaar gesteld. Vanaf 2012 hebben de Nederlands Gereformeerde Kerken zich bij deze samenwerking aangesloten.

Op verschillende plaatsen in Nederland zijn er Interkerkelijke Commissies (IC's), die in samenwerking met de plaatselijke kerken/gemeenten de pastorale verzorging van doven behartigen. Dit bestaat uit het beleggen van kerkdiensten, gecombineerd of alleen voor doven, huisbezoek, het organiseren van Bijbelkringen en catechese. Een IC bestaat uit een aantal doven en ambtsdragers uit de drie samenwerkende kerken.

Over de dienst

In een gecombineerde dienst wordt zoveel mogelijk aangesloten bij uw  gemeente/kerk, maar om het voor de doven ook begrijpelijk te maken zijn er enkele aanpassingen:

Bijbelgedeelten worden soms iets anders gelezen (i.v.m. lange zinnen en/of moeilijke woorden).
De liederen worden via een beamer op een scherm geprojecteerd. Hierbij wordt aangewezen hoever het lied gevorderd is, zodat de doven de tekst kunnen meezingen c.q. mee-zeggen.
De voorganger zal door middel van een duidelijk mondbeeld en ondersteunende gebaren proberen zo duidelijk mogelijk verstaanbaar te zijn.

Verder is het een gewone, normale preek, soms misschien iets anders gelezen of vereenvoudigd. Om het goed te kunnen meemaken zitten de doven vlak voor de preekstoel. Daar kunnen zij de voorganger het beste zien bij het spraak afzien (liplezen).

Na afloop van een gecombineerde dienst wordt er altijd koffie gedronken. Hierbij zijn behalve de doven ook de gemeenteleden van harte welkom. Dat is voor de doven belangrijk voor het onderlinge contact en daarnaast voor het contact tussen horenden en doven.  De dienst en het onderlinge contact maken duidelijk dat we samen deel uitmaken van de gemeente van Christus.

Meer informatie

Als u meer wilt weten van deze taak en arbeid van de kerken, dan is er na de dienst altijd gelegenheid om daarover samen te praten. Alvast van harte welkom en een goede dienst toegewenst.

Interkerkelijke Commissie voor dovenpastoraat in de provincie Overijssel e.o.

Adres IC OVERIJSSEL:                           Dovenpastor voor Groningen, Friesland, , 
                                                                 Drente, Overijssel en een deel van Gelderland:
Mw. H. Middag-Van der Riet                    Ds. A. Dingemanse
Berkenhof 31                                            Ravelstraat 19
7681 HL VROOMSHOOP                        8034 DC ZWOLLE
T: 0546-642811                                        T: 038-4526426
E: icoverijssel@gmail.com                       E: a.dingemanse@hccnet.nl

 

Collecte: Noodhulp ebola