Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

avond Vrouw & Ambt

Datum & tijd:Donderdag 19 september, 19:30 - 21:30
Locatie:Zuiderhof

Beschrijving

Al heel lang vervullen vrouwen in onze gemeente (bijna) alle taken die mannen ook vervullen.  Al heel wat jaren nemen zusters uit de gemeente deel aan het kerkenraadswerk.  Zowel aan pastorale taken (daar begon het ooit mee) als aan leidinggevende en bestuurlijke taken in de kerkenraad en in de verschillende taakclusters. Ook in het team van werkers zitten meerdere vrouwen. Vrouwen gaan bij ons ook voor in (delen van) de eredienst (als gastvrouw) en in de Ontmoetingsdiensten houden zij ook de preek. Tot nu toe werden mannen bevestigd in het ambt en vrouwen werden 'gezegend' voor hun taak. En niemand weet precies wat het verschil is. De kerkenraad heeft onlangs uitgesproken dat dit anders zou moeten.  Als dit verschil niet uit te leggen is, moeten we het dan handhaven? Is dat eerlijk tegenover onze zusters, tegenover onszelf en de samenleving?

De kerkenraad vindt dat het bijbels verantwoord en geboden is de zusters ten volle bij alle gemeentelijke taken te betrekken. Want bij de schepping kregen man en vrouw beide, gezamenlijk, de taak om gezag over de schepping uit te oefenen (Genesis 1, 26.27)  Dat was Gods bedoeling.  Op het punt van de verhouding man-vrouw is er veel misgegaan na de zondeval en de sporen daarvan zijn ook in de Bijbel overal terug te  vinden. Maar 'in Christus' wordt die ontwrichting hersteld (Gal. 3, 28) en in het NT wordt aan vrouwen evenzeer de Heilige Geest gegeven als aan mannen. En juist de gave van de Geest hoort bij een taak in Gods dienst, een 'ambt'. De Geest maakt dus mannen én vrouwen tot profeten, priesters en koningen. Daarom tref je ook overal in het NT overal vrouwen aan die taken in de gemeente vervullen, onderwijs geven (zoals Priscilla in Hand. 18, 26) en die zelfs apostel genoemd worden (zoals Junia in Romeinen 16, 7.)

De kerkenraad vindt ook dat het verstandig is om in de samenleving waarin wij vandaag kerk zijn mannen en vrouwen volstrekt gelijkwaardig in te zetten. Het wekt in de wereld om ons heen een verkeerde indruk van het evangelie als we dat niet doen. Dät is vooral zo jammer, dat we een onnodige hindernis in stand houden voor moderne mensen om te  begrijpen waar het in de kerk om gaat en zich er zelf ook welkom te voelen.

Daarom wordt deze maanden de gemeente gehoord over 'vrouw en ambt'.  Op deze inloopavond, en in de maand november ook via de kringen.  Als blijkt dat de gemeente er net zo positief in staat als de kerkenraad zou in het komende voorjaar overgegaan kunnen worden tot het kandidaat- stellen van broeders én zusters bij kerkenraadsvacatures.